Tantárgyi adatlap: KOVJA903 BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar - Műszaki menedzser BSc képzés

Tantárgy címe:

Közlekedéstudományi ismeretek

Angol címe:

Rudiments of Transportation

Rövid címe:

Közl.tud.ism.

Osztályzat:

Vizsgajegy

Kredit:

4

Előadás óra
heti
:

4

Gyakorlat óra
heti
:

-

Labor óra
heti
:

-

Kód:

KOVJA903

Felelős tanszék:

Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék

Közreműködő tanszék(ek):

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Zobory István egyetemi tanár

Kötelező előkövetelmény: Matematika A2a

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

A hallgatóság megismertetése a közlekedési alágazatok fejlődésével, a közlekedés nemzetgazdasági helyével és szerepével, a közlekedési alrendszerekkel és azok együttműködésével, a közlekedési üzemtan alapjaival, a forgalmi áramlatok alapösszefüggéseivel, a járművek fajtáival, azok jellegzetes mozgásfolyamataival és működési módjával, energetikai jellemzőivel, valamint szerkezeti jellemzőivel. Ismeretek nyújtása az anyagáramlás összefüggései, a jellegzetes anyagmozgató és építőgépek szerkezeti és üzemi jellemzőiről, a logisztikai szemléletmód megalapozása a közlekedési és üzemen belüli szállítási folyamatok megoldásához.

A tantárgy leírása:

A közlekedéssel kapcsolatos alapfogalmak, a közlekedési szükségletet kiváltó tényezők, a közlekedéssel szembeni követelmények. A közlekedés történetének áttekintése, a közúti, a vasúti, a városi, a vízi és a légi közlekedés. A posta és a távközlés, valamint a csővezetékes szállítás történeti áttekintése, és jellegzetes folyamatelemei.

A közlekedési teljesítmény fogalma és meghatározása. A közúti forgalom alkotóelemei, jellemzői, közöttük fennálló kapcsolatok, a közlekedő ember jellemzői. A gépjármű forgalom főbb jellemzői, a forgalmi áramlat térbeli és időbeli jellemzése, mozgásjellemzők. A forgalomfelvétel szükségessége, módszerei, legfontosabb alkalmazási területei, a forgalombiztonság kérdései. A közúti csomópontok típusai, kialakításuk, csoportosításuk, jelzőlámpás irányítás.

A járművek szerepe a közlekedésben, a járművek osztályozása. A jármű működésfolyamatainak modellje. A jármű mozgása és irányítása. A jármű főmozgás-folyamata. Dinamikai, energetikai és környezetterhelési jellemzők. A járművek gépi berendezéseinek felépítése, terhelési jellemzők. Közúti és vasúti járművek. A járműkerék erőátadási viszonyai. A vízi és légi járművek működési sajátosságai. A járművek parazita mozgásai. A járművek fékberendezései. A járművek méréses vizsgálata, jármű-diagnosztika.

Az anyagáramlás mikro- és makro-szemléletű összefüggései, az anyagáramlási folyamatokat megvalósító stabil és mobil gépek felépítése, szerkezete és üzeme. Az építésgépesítés és a kapcsolódó szállítási feladatokat megvalósító stabil és mobil eszközök és gépek felépítése, szerkezete és üzeme.

A logisztika helye a közlekedési és szállítási folyamatok megoldásában. Üzemen belüli és üzemek közötti logisztikai folyamatok optimális megoldása. Folyamat automatizálás.

Egyéni hallgatói feladatok:

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

A félév végi aláírás feltétele a 2 félévközi zárthelyi külön-külön legalább elégséges szintű megírása. Egy-egy zárthelyin két anyagrész kerül számonkérésre, az elégséges feltétele mindkét anyagrészből külön-külön legalább 50% elérése. A két zárthelyi közül legalább az egyik pótjás nélkül teljesítendő (TVSz). A vizsgaidőszakban írásbeli vizsga, melyen az elégségeshez mind a négy anyagrészből külön-külön legalább 33% elérése, összességében pedig legalább 50% elérése szükséges. Az osztályzat az írásbeli vizsga eredményének és a félévközi 2 zárthelyi átlagának felfelé kerekített átlaga.

Irodalom, segédlet:

  1. Magyar István: Közlekedéstan I. Műegyetemi kiadó, 1992.
  2. Zobory István: Közlekedéstan II./1 Műegyetemi kiadó, (Megjelenés alatt)
  3. Rácz Kornélia Közlekedéstan II./2 (Megjelenés alatt)