Tantárgyi adatlap: KOVJA904 BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar - Műszaki szakoktató képzés

Tantárgy címe:

Általános járműgéptani ismeretek

Angol címe:

Rudiments of Vehicle Engineering

Rövid címe:

Ált. járműgéptan ism.

Osztályzat:

Vizsgajegy

Kredit:

4

Előadás óra
heti  (Nappali) / félévi (Levelező)
:

/ 10

Gyakorlat óra
heti  (Nappali) / félévi (Levelező)
:

/ 6

Labor óra
heti  (Nappali) / félévi (Levelező)
:

/ 4

Kód:

KOVJA904

Felelős tanszék:

Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Zobory István professzor emerítusz

Kötelező előkövetelmény: -

Ajánlott előkövetelmény: -

A tantárgy feladata:

Mérnöki szemléletű alapismereteket adni a járművek, mint gépek működési elvéről, a bennük lejátszódó fizikai folyamatok alapján bemutatni az üzemi jellemzőiket, és egyszerű számítási eljárásokkal megismertetni a járművek és a bennük alkalmazott gépek fő méretei és az üzemi jellemzők alakulása közötti fő összefüggéseket. A laborgyakorlatok keretében végzett egyszerű, műszaki alapmérések során a mérési tevékenység megismertetése, gyakoroltatása.

A tantárgy leírása:

A Járműgéptanban használt fizikai mennyiségek, mértékrendszerek. Méréstechnikai alapismeretek, méréskiértékelés. Járművek és gépek egyenletes sebességű üzeme, a munkavégzés és a teljesítmény számítása. A sebesség-, erő- és teljesítmény átvitel egyszerű eszközei. Járművek és gépek változó sebességű üzeme, a menetábra, az ellenállás-erők. Gépek változó veszteségei, hatásfoka, optimális terhelése. Járművek és gépek periodikus mozgásai, a lengőmozgás csillapítása, az egyenlőtlenségi fok csökkentése. Nyugvó folyadék egyensúlya, energia tartalma és munkaképessége, a hidrosztatikus emelő. Hajók úszása és stabilitása. Az áramló folyadék munkaképessége, áramlás csőrendszerekben. Folyadékszállítás szivattyúval. A folyadék impulzusváltozását hasznosító gépek, egyszerű turbinák. Gázgépekben lezajló működésfolyamatok, gáz-kompresszió és expanzió, hőerőgépek körfolyamatai, hatásfoka. Gépek alap-jelleggörbéi, együttműködése, munkapont és stabilitás. Járművek és gépek irányításának alapfogalmai, vezérlés és szabályozás.

Gyakorlat: Számítási feladatok megoldása.

Labor, gyakorlat: Területmérés, súrlódási tényező mérése, teljesítménymérés, lengésmérés, térfogatáram mérése, hőmérsékletmérés.

Egyéni hallgatói feladatok:

A félév során 12 önállóan megoldandó házi feladat. Labormérésekről egyéni kidolgozású jegyzőkönyv készítése.

Az osztályzat kialakítás módja, vizsgakövetelmények:

A félév során három rövid zárthelyi dolgozatot iratunk, melyek külön-külön nem pótolhatók, de a pótlási időszakban egy, az egész félév anyagára kiterjedő újabb zárthelyi megírására lehetőség van. A félév végi aláírás megszerzésének feltétele: a laborjegyzőkönyvek és házi feladatok hiánytalan beadása, és legalább két zárhelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges eredménye. A félév végi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Irodalom, segédlet:

  1. Zobory I.: Általános járműgéptan, Elektronikus jegyzet.
  2. Horváth K.- Simonyi A.- Zobory I.: Mérnöki fizika, Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, J7-1004
  3. Szabó A.: Mérnöki fizika feladatgyűjtemény, Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, 75006
  4. Szabó A.: Járműgéptan laboratóriumi gyakorlatok, Tanszéki segédlet.