Információk a szakdolgozat/diplomamunka elkészítéséhez és a záróvizsgához

Szakdolgozat/Diplomamunka

 1.   Ideális esetben a szakdolgozat alapvetően egy dolgozat jellegű, ebből következően jellemzően összefüggő szövegezésű, szakirodalmat, az adott terület jelenlegi állását feltáró és bemutató anyag, melyben a bemutatott részek feladatkiírás szerinti felhasználása és továbbvitele a hallgató feladata.
 2.   Ehhez képest a diplomaterv ideálisan már sokkal inkább egy önálló tervezési feladat, melynek során a hallgató számot ad az egyetemi tanulmányai alatt megszerzett tudásáról és annak adott feladat megoldására / kidolgozására irányuló adaptálásáról.
 3.   A szakdolgozat terjedelme 60+/-20 oldal, a diplomaterv terjedelme 70+/-20 oldal. A szakdolgozatra / diplomatervre vonatkozó formai követelmények az itteni mintafájlban találhatók, ettől eltérni csak indokolt esetben szabad.
 4.   A szakdolgozat és a diplomamunka kiírásra formanyomtatványt alkalmazunk, leadásának határideje 7. oktatási hét vége. A feladatkiírást – a hallgatóval egyeztetve – a tanszéki konzulens készíti el.
 5.   A szakdolgozat / diplomaterv konzulense a kar oktatója, kutatója lehet, illetve tanszékvezetői engedéllyel más felsőfokú végzettségű szakember. Külső témavezető csak belső konzulenssel együtt kérhető fel. A belső konzulens feladata ebben az esetben az egyetemi adminisztratív teendők ellátása és a dolgozat kidolgozás egyetemen  elvárt szintjének folyamatos ellenőrzése.
 6.   A Szakdolgozat-készítés / diplomatervezés tárgy érdemjegyét a belső konzulens adja. A jegy megadásának (aláírásnak) feltétele, hogy a hallgató beadta a szakdolgozatot a kiírásban megadott határidőre.
 7.   A szakdolgozatot bíráltatni kell. Bíráló csak egyetemi oklevéllel rendelkező szakember lehet. A bírálót a tanszékvezető kéri fel. A bírálatot legalább 5 nappal a szakdolgozat védése előtt a jelöltnek át kell adni. A bírálat szempontjait is tartalmazó bírálati űrlap innen tölthető le
 8.   A szakdolgozat / diplomaterv leadásának határideje szorgalmi időszak utolsó napja.

 Záróvizsga

 1.   A záróvizsga időpontja az őszi félévben az MSc-re jelentkező alapszakos hallgatóknál január első hete egyébként általában a vizsgaidőszak utolsó hete.
 2.   A záróvizsga tárgyak: legalább két különböző modulból, három tantárgy, amelyek össz-kreditértéke legalább 15. (Az aktuális szabályokat a mindenkori TVSZ tartalmazza.)
 3.   A tárgyakat a hallgató választhatja meg a tanszéki konzulenssel egyeztetve és a dolgozat témáját is szem előtt tartva.
 4.   Lehet tantárgycsoportokból is záróvizsgázni (pl. Irányítástechnika - ekkor az Irt. I., és az Irt. II. anyagából együtt záróvizsgázhat, ilyenkor a két félév kreditértéke összeadódik, de együtt is csak egy tárgynak számít).
 5.   A hallgatónak a záróvizsgára / védésre egy 15 perces vetített előadással kell készülni, melyben bemutatja az elvégzett munkát és összefoglalja a legfontosabb eredményeket.