A Közlekedésmérnöki és  Járműmérnöki Karon 2006-ban indult az első BSc képzés, mely a közlekedésmérnöki szak keretében magába foglalta szakirányok formájában a Kar szakterületébe tartozó közlekedési, logisztikai és járműtechnikai képzéseket. A járműmérnöki alapszak megalapítását követően 2010-ben elindult az első évfolyam ezen a szakon is, és ezzel egyidejűleg felmenő rendszerben a közlekedésmérnöki alapszakon megszűnt a járműtechnika szakirány, és az alapszak tanterve jelentős mértékben átalakult.

Járműmérnöki alapszak:

A képzés célja járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti-, vasúti-, vízi- és légijárművek, illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére, tervezésükkel, gyártásukkal, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni. Megfelelő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Alapfokozat birtokában a járműmérnökök – a szakirányokat és ága­za­to­kat is figyelembe véve – képesek:

 • felismerni a közlekedési-, szállítási, anyagmozgatási folyamat megvalósításához szükséges eszköz-igényeket,
 • járművek, járműrendszerek és mobil gépek, anyagmozgató gépek, géprendszerek biztonságos, környezetkímélő, energia-hatékony üzemeltetésének megszervezésére, lebonyolítására, irányítására,
 • járművek és mobilgépek tervezésével, gyártásával és javításával, továbbá ezek szervezésével kapcsolatos mérnöki alapfeladatok elvégzésére,
 • járművek és mobilgépek üzembe helyezésével és üzemeltetésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátására, szervezésére,
 • műszaki tervezői, szervezői, irányítási feladatok ellátására,
 • az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására,
 • hatósági és marketing tevékenység végzésére.

További információ a Kar honlapján.

 

Logisztikai mérnöki alapszak:

Logisztikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai folyamatok és rendszerek alapszintű elemzésére, azok szervezésével, és irányításával kapcsolatos mérnöki alapfeladatok ellátására. Képesek a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések gyártásában, minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válhatnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

 
Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • felismerni az ipari termelési és gazdasági rendszerekben a közlekedési-, szállítási, anyag-mozgatási folyamat, logisztikai rendszer megvalósításához szükséges eszköz-igényeket;
 • logisztikai rendszerek üzemeltetésének megszervezésére, lebonyolítására, irányítására;
 • a logisztikai rendszerek egyes részleteinek tervezésével, gyártásával és javításával ill. ezek szervezésével kapcsolatos mérnöki alapfeladatok elvégzésére;
 • integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, az elektronika, és informatika szakterületeiről;
 • a logisztikai rendszerek részfolyamatainak, és azok fizikai realizálását végző részegységek (anyagmozgatógépek, szenzorok, aktuátorok, irányítórendszerek, adatbázisrendszerek stb.) összekapcsolására.

További információ a Kar honlapján.

 

 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar MSc képzéseinek feladata, hogy a BSc alapszakokon megszerzett ismereteket kiegészítse azokkal a főleg elméleti, kisebb részt gyakorlati ismeretekkel, melyeket az okleveles mérnöki végzettség megkíván. Mindemellett a szakirányok keretében lehetőséget ad egy kiválasztott szakteületen való elmélyülésre is.

A kari MSc képzések levelező formában az őszi félévben, nappali formában 2013/2014. tanévtől mind a tavaszi, mind az őszi félévben meghirdetésre és - elegendő jelentkező esetében - indításra kerülnek.

A közlekedésmérnöki-, logisztikai mérnöki- illetve járműmérnöki mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a megszerzett tudás alkalmazása és gyakorlati hasznosítása, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására,
 • a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
 • szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
 • önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
 • a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek globális tervezésére,
 • integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folyamatok, az elektronika, és informatika szakterületeiről

A Karon három mesterképzési szakra van lehetőség jelentkezni:

 • Közlekedésmérnöki mesterszak
 • Logisztikai mérnöki mesterszak
 • Járműmérnöki mesterszak

 További információ a képzésekről a Kar honlapján érhető el.